31 41 17 09 helleborup@email.dk

Omdrejningspunktet er retorik – et moderne kommunikationsfag, der beskæftiger sig med mennesker, sprog og tekster.

Hvorfor opfatter vi nogen mennesker som mere troværdige end andre? Hvordan kan man skrive både klart, underholdende og overbevisende? Hvordan kan man lære at komme ud med sit budskab fra en talerstol?

Alt det og meget mere kan retorikken svare på.

Kontakt

Helle Borup
Vesterbrogade 43, 4
1620 København V

mobil 31 41 17 09

UNDERVISNING

Uanset om mine modtagere i læringssituationen er hf-kursister, pædagogikumkandidater eller kollegaer, så synes jeg at undervisning er en retorisk handling der giver mening. Jeg er ikke særlig glad for enetaler ved en tavle, smarte smartboard moves eller lange Power Point præsentationer. Men varieret undervisning med dialog, skriveøvelser, oplæg, film, fjol og gåture; det er mere min stil.

STUDIE-VEJLEDNING

Vejledning handler om at gøre andre aktive i deres eget liv, og god vejledning kan gøre en stor forskel for den enkelte. Studie- og karrierevejledning er retoriske handlinger: Det er kommunikationssituationer, hvor en afsender (vejlederen) skal hjælpe en modtager (den der søger vejledning) med at komme videre med sine planer ved hjælp af sproget. I vejledningen møder retorikkens faglighed en anden faglighed, fx konstruktivisme, psykologi og sociologi – og det kan sammen give konstruktive samtaler med forståelse for de enkelte individers situation og behov.

Er i gang med vejlederuddannelsen (diplom) på UCC.

UDGIVELSER

Hvad er meningen – Om retorik i danskfaget

Hvad er meningen – Om retorik i danskfaget

Forlaget Frydenlund

af Helle Borup

Når man bliver dygtig til at se meningen og måden, den er kommet til udtryk på, så bliver man også selv god til at ytre sig klart og overbevisende.

Bogen breder retorikken i danskfaget ud, så eleverne oplever en sammenhæng mellem det, de læser, ser og hører i undervisningen, og det, de gør, når de holder oplæg og skriver stile.

Forfatteren har fyldt bogen med kon­krete redskaber til at forstå retorikkens elementer. Hvert af de 10 kapitler slutter af med en række øvelser lige til at implementere i undervisningen.

Her er kapitler om:

 • Krop, stemme og nærvær
 • Argumentation
 • Appelformer
 • Målgruppe
 • Genrer
 • Medier
 • Talesprog og skriftsprog
 • Retorisk læsning
 • Retorik til eksamen

Eleverne lærer i bogen om mundtlighed, skriftlighed og medier, og den er nem at bruge som opslagsværk og til repetition.

Ut med språket – retorik för gymnasiet

utmedspraaket

Ut med språket – retorik för gymnasiet

ISBN: 9789144077642, Forlaget Studentlitteratur

af Helle Borup – Oversætter: Inger Lindelöf

 

 

Ut med språket

Indhold:

1 VAD ÄR RETORIK

Retorik förr och nu

Bli hörd och läst

Retorik som ämne

Hur man lär sig retorik

 • Natura
 • Ars och usus
 • Imitatio

Översikt

Övningar

2 DEN RETORISKA ARBETSFORMEN

Sammanhanget kring ämnet – topos

Frågelista

Översikt

Förberedelsefaserna

 • Inventio – ämne, fokus, syfte och argumentation
 • Dispositio – ett arbete på två nivåer
 • Elocutio – lämpligt, felfritt, tydligt och utsmyckat språk
 • Memoria – fullständigt manuskript eller nyckelord
 • Actio – röst, närvaro och gestik

Översikt

Imitatio

Avläsning och produktion

Imitatio i förberedelsefaserna

Översikt

Dialogen

Dialogen i grupper

Översikt

Kritik

Under eller efter processen

Vad texten åstadkommer

Vad utsagan är avsedd för

Muntligt eller skriftligt

Konkret, konstruktivt och välvilligt

Texten är din

Översikt

Portföljen

Övningar

3 UPPLÄSNING OCH RÖSTBEHANDLING

Vilken är textens innebörd

Frågor till uppläsningstexter

Läsarbrev från en dagstidning

Uttryckselementen

Ögonkontakt

Röstbehandling

Styrka genom magstöd

Att få klang och artikulation genom avslappning

Översikt

Övningar

4 

VI UPPFATTAR MED BÅDE HJÄRNAN OCH HJÄRTAT

APPELLFORMER

Logos – var förnuftig

Logos i formen

Patos – låt hjärtat va’ med

Etos – du själv är en del av budskapet

Moderna trovärdighetsegenskaper

Moderna goda egenskaper

Om du är kompetent

Öppenhet gäller båda hållen

Engagemanget smittar

Etos byggs upp av logos och patos

Etos är dynamiskt

Förväntnings-etos

Situations-etos

Slut-etos

Översikt

Övningar

5 ARGUMENTATION

Toulmins modell

Den grundläggande argumentationen – påstående, belägg, giltighet

Argumentationsmodellens fasta element

Den genomarbetade argumentationen – styrkemarkör, uppbackning, bestri-dande

De fria elementen i argumentationsmodellen

Jämförelser

Auktoritet

På glid

Bulvan

Dynamisk argumentation

Argumentationens fyra faser

Lustiga konstgrepp

Plattityder, fientlighet och cirkelresonemang

Översikt

Övningar

6 

GENREN – EN ÖVERENSKOMMELSE MED DIN MOTTAGARE

Vilken funktion har utsagan

Huvudfunktioner

Genrens tre aspekter

Analys

Produktion

Förförståelse

Tre klassiska genrer

Genrehybrider

Översikt

Övningar

7 SITUATIONEN BESTÄMMER

Syftet – vad är det du vill

Pentagrammet – kommunikationens stjärna

Ämne

Avsändaren

Omständigheter

Språk

Mottagarna

Stjärnan ska lysa

Bitzers retoriska situation

Exigence – ett text-externt problem

Mediators of change – det ska vara rätt mottagare

Constraints – bra och dåliga omständigheter

Översikt

Övningar

8

ATT SKRIVA EN TEXT

Skrivprocessen

Nyckelord

Utkast

Skriv som du talar

Revidering av utkastet

Renskrivning av texten

En levande process

Översikt

Gör så att texten fungerar

Funktioner

Textkvaliteter

Verkningsmedel

Talspråkets kännetecken

Skriftspråkets kännetecken

Översikt

Övningar

9

EXAMINATION

En speciell genre

Funktion och appellformer

Teoretisk och praktisk del

Bedömningskriterier

En vän

Översikt

Övningar

LITEN ORDLISTA

LITTERATUR

BILDFÖRTECKNING

 

Som man råber i skoven – Praktisk kommunikation fra idé til deadline

Som man råber i skoven – Praktisk kommunikation fra idé til deadline

Forlaget Frydenlund

af Helle Borup og Hanne Skov

Både forståelse og opskrift

Med Som man råber i skoven får læseren en lettilgængelig og brugervenlig vejledning til praktisk kommunikation med masser af praktiske råd, eksempler og øvelser fra idé til deadline. Bogen er praktisk orienteret i struktur og læring. Eksempler og øvelser i slutningen af hvert kapitel gør det også muligt at bruge bogen som redskab i undervisningen.

Men bogen tilbyder mere end det: Læseren vil få en helhedsforståelse for praktisk kommunikation:Afsenderen som en del af budskabet, modtagerens indflydelse og kommunikationssituationens krav gennemgås.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i kommunikationsteorier, der har rødder i psykologi og sociologi og i retorikken. Læseren får således et fundament, der skaber en forståelse for kommunikation i forskellige faglige sammenhænge.

Som man råber i skoven henvender sig til mennesker, der ikke har kommunikation og formidling som deres primære fagområde, men som i kraft af deres arbejde eller studie skal lære noget om kommunikation både i tale og på skrift.

Se mere på frydenlund.dk

Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet, hf og hhx

Ud med sproget. Grundbog i retorik for gymnasiet, hf og hhx

Forlaget Frydenlund 2007

af Helle Borup

Bogen kan ses og købes her. 

Det er min intention at denne bog skal kunne bruges direkte i forlængelse af læreplanen og vejledningen til retorik som valgfag på c-niveau. Bogen er derudover mit bud på, hvad der er vigtigt i retorikken for kursister og elever på et gymnasialt niveau.

Jeg lægger vægt på, at man lærer at tænke situation og modtagere ind i alle ytringer – uanset om man skal analysere, vurdere eller selv producere. Og det er essentielt for mig, at retorikken bliver koblet til det liv og samfund der er omkring os.

Her på siden vil jeg supplere med øvelser og eksempler til de enkelte kapitler. Se desuden på www.emu.dk, hvor der er beskrevet adskillige forløb – lige til at bruge i undervisningen.

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Hvad er retorik

Retorik før og nu

Bliv hørt og læst

Retorik som fag

Hvordan lærer man retorik

Overblik

Øvelser

Kapitel 2: Den retoriske arbejdsform

Forarbejdningsfaserne

Inventio – emne, fokus, formål og argumentation

Dispositio – et arbejde i to niveauer

Elocutio – passende, fejlfrit, klart og pyntet sprog

Memoria – fuldt manus eller stikord

Actio – stemme, nærvær og gestik

Overblik

Kritik

Under eller efter processen

Hvad teksten gør

Hvad teksten skal

Mundtligt eller skriftligt

Konkret, konstruktivt og kærligt

Overblik

Imitatio

Aflæsning og produktion

Imitatio i formen

Imitatio i inventio

Overblik

Kapitel 3: Oplæsning og stemmebrug

Hvad er meningen i teksten

Udtrykselementerne

Øjenkontakt

Stemmebrug

Få styrke ved støtte

Få klang og artikulation af afspænding

Overblik

Øvelser

Kapitel 4: Vi forstår både med hjernen og hjertet – appelformerne

Logos – vær fornuftig

Logos i formen

Patos – ha’ hjertet med

Patos i formen

Etos – du er en del af budskabet

Moderne troværdighedsdyder

Vis du er kompetent

Åbenhed går begge veje

Engagementet smitter

Etos opbygges af logos og patos

Etos er dynamisk

Forventnings-etos

Situations-etos

Slut-etos

Overblik

Øvelser

Kapitel 5: Argumentation

Toulmins model

Den grundlæggende argumentation påstand, belæg og hjemmel

Den gennemarbejdede argumentation – styrkemarkør, rygdækning og gendrivelse

Argumentationen er en del af logos

Sammenligninger

Autoritet

Dynamisk argumentation

Underholdende unoder

Platheder i ring

Overblik

Øvelser

Kapitel 6: Genren – en aftale med din modtager

Hvilken funktion har teksten

Genrens tre tilgange

Analyse

Produktion

Forudforståelse

Tre klassiske genrer

Genrehybrider

Overblik

Øvelser

Kapitel 7: Situationen bestemmer ytringen

Formål – hvad er det du vil

Det overordnede formål

Det personlige formål

Pentagrammet – stjernen i kommunikationen

Emne

Afsender

Omstændigheder

Sprog

Modtagerne

Stjernen skal lyse

Bitzers retoriske situation

Exigence – et tekst-eksternt problem

Mediators of change – modtagerne skal være de rigtige

Constraints – gode og dårlige omstændigheder

Overblik

Øvelser

Kapitel 8: At skrive en tekst

Skriveprocessen

Stikord

Udkast

Skriv som du taler

Revidering af udkast

Gennemskriv

En levende proces

Overblik

Få teksten til at virke

Funktioner

Tekstkvaliteter

Virkemidler

Begyndelser

Dårlige begyndelser

Slutninger

Overblik

Øvelser

Kapitel 9: Eksamen

En særlig genre

Funktion og appelformer

Eksamen i retorik

Teoretisk del

Praktisk del

Det bedømmes du på

En ven

Overblik

Øvelser

Noter

Litteraturliste

Stikordsregister

 

“Retorik i undervisningen”

“Retorik i undervisningen”

af Helle Borup – i bogen Mundtlighed – teori og praksis

Forlaget KvaN (2009)

 

“Synkronsvømning”

“Synkronsvømning”

af Helle Borup og Lotte Rømer – i bogen 21 skriver om venskab

Forlaget Thaning & Appel (2008)

 

 

CV

2005 – Lektor ved KVUC. Underviser i retorik. Udvikler fag til e-learning, for tiden Dansk C.
Studievejleder.
2001 – 2008 Ekstern lektor på CBS. Underviste i Markedskommunikation, retorik, organisationskommunikation. Udviklede valgfaget Professionel skrivning.
2002 – 2005 Ekstern lektor på KU, Institut for Medier, erkendelse og formidling. Underviste i Skriftlig formidling.
2012 – Tilsynsførerende i Retorik og Dansk
2008 – Censor ved Københavns –  og Århus Universitet
2006 – 2013 (2017) Assistent i Retorik for fagkonsulent Susan Mose. Kursusleder på fagdidaktiske kurser. Kursusleder på FDK i retorik i 2017.
2001 – Kursusleder på adskillige kurser i skrivedidaktik, mundtlighed, argumentation, professionelle samtaler mm. Har bl.a. været tilknyttet Advokatforbundet.

Uddannelse

2000                Cand.mag. i retorik

2009                Sidefag i dansk

2010                Pædagogikum

2013 –            Moduler i diplomuddannelsen Karriere- og erhvervsvejleder

KONTAKT

Helle Borup
Vesterbrogade 43, 4
1620 København V

mobil 31 41 17 09